Photo Rating Website
Start nth 5300 NTT DoCoMo Spis prac Duda Lyrics
sprawozdanie z działalności dydaktycznej i wychowawczej

aaaaBober - ogól bobra!aaaa

Temat: Zerówka
" />Witam!
Wielkie, przeogromne dzięki za wszyściutkie porady.
Na początku człowiek czuje się ja bombardowany lawiną kamieni. Uderzających z każdej strony. Ale brnąc coraz głębiej krok za krokiem jakoś w miarę ruchu jest coraz wyraźniej, lżej.
Wydaje mi się, że posiadam już papierki potrzebne do do codziennych zajęć. Mam problem z dokonywaniem "obserwacji" i przechodzeniem do "diagnozy". To znaczy chciałabym się uprzejmie zapytać o kryteria jakie zawierają Wasze "karty do oceny" dzieci. Jak to wygląda? Poszukując inspiracji dogrzebałam się do wersji tabelkowych gdzie wpisuje się przy wymienionej sprawności moją jej ocenę. Ale jest to dla mnie dość subiektywne.
Ciekawi mnie również to "sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej". Jeśli można prosić o bliższe szczegóły to bardzo, bardzo proszę.
A moja dyrekcja stwierdziła, że ja jako wykwalifikowany pracownik mam wiedzieć co jest mi w pracy potrzebna i mam to dostarczyć, w innym wypadku ONA coś wymyśli. Więc wole poszukać czegoś co by uszczęśliwiło dyrekcję oraz nie przyprawiło mnie o stan zawałowy.
Pozdro
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10801Temat: 4c i 4e
" />Dzięki Piotrze. Już mi troche lżej. Oczywiście że tabele literkowa przerabiałam

Ciągle szukam tez innych info, wczoraj wynalazłam na stronie KO z W-wy
Oto fragment o interesujących nas tu literkach. Może komuś pomoże.

W następnym punkcie do wyboru – §8 ust.4 pkt c – w formie sprawozdania nauczyciel przedstawia działania poszerzające zakres działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub i opiekuńczych np. wprowadzenie nowoczesnych technik informacyjnych, zapraszanie specjalistów przedmiotowych na lekcje, wycieczki przedmiotowe, udział szkoły w programie „Sokrates”, wprowadzenie języka angielskiego w klasach I-III zintegrowanego z programem nauczania, współpraca szkół o tym samym imieniu, konkursy o zasięgu międzyszkolnym, doskonalenie nauczycieli, ofert działalności pozalekcyjnej, opracowania autorskie, innowacje, eksperymenty, oferta działalności pozalekcyjnej.
§8 ust.4 pkt e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami - nauczyciel może zrealizować poprzez np. organizację zawodów sportowych na terenie miasta/gminy, współpracę z domami dziecka, wolontariat, organizację rajdu, organizację zajęć dodatkowych (teatralnych, plastycznych, muzycznych, dla dzieci z dysfunkcjami), wymianę międzynarodową, promocję placówki, imprezy integracyjne, akcje charytatywne, powołanie drużyny harcerskiej, wykonywania zadań na rzecz propagowania zdrowego stylu życia lub bezpieczeństwa, współpracę z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi i fundacjami. Może to być również zaplanowanie i realizacja konkretnej pomocy/działań w stosunku do ucznia i rodziny, wsparcie ucznia zdolnego, kierowanie i wspieranie kariery dziecka we współpracy z rodziną, opracowanie zadań na konkursy przedmiotowe o charakterze szkolnym/międzyszkolnym, publikacje.

Miło by mi było gdyby ktoś jeszcze się wypowiedział o moim podziale.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6173


Temat: Sprawozdanie dyrektora
" />Sprawozdanie obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły
z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły
oraz programu rozwoju szkoły

Charakterystyka szkoły
opisujemy miejscowość, szkołę, krótki rys historyczny, lokalową,
uczniowie, klasy
Baza lokalowa
rozwój na przestrzeni trzech lat

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
ilość, organizacja, udział młodzieży
kadra pedagogiczna
wykształcenie, przygotowanie do nauczania przedmiotów
stopień awansu

podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli
jakość, przydatność do specyfiki prowadzonych zajęć
aktualne formy uczestnictwa

Rozwój szkoły, organizacja i przebieg kształcenia, wychowanie i opieka.

promocja szkoły w środowisku
np. wspólpraca nauczycieli i uczniów z gazetami,

wspólpraca z instytucjami i innymi organiazcjami
oragan prowadzący
inne szkoły
policja, straż pożarna , OSP
zakłady pracy
kluby sportowe, SKS, związki
PCK, LOP, LP, ZHP,
parafia
Towarzystwa lokalne i organizacje
itp
samorzad uczniowski
inne organizacje uczniowskie, lub skupiajace uczniów działajace w szkole (ZHP, LOP, PCK, itd.)

Promocja uczniów i efektywność kształcenia.

Osiągnięcia uczniów.
w tym osiągnięcia sportowe

realizacja celów wychowawczych- zadań programu wychowawczego skierowanego do uczniów
udział w akcjach ogólnopolskich , środoiskowych i lokalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi
organizacja imprez szkolnych,
wycieczek,
organizacja czasu wolnego uczniów
rozwijanie zainteresowań
Szkolny System Oceniania-jego przydatność na gruncie szkoły, ewaluacja, wnioski

Nadzór pedagogiczny
Badanie wyników nauczania
Mierzenie jakości pracy szkoły w wybranych obszarach
analiza egzaminów zewnętrznych

mocne strony
słabe strony

wnioski do dalszej pracy

...jak widać, jest sporo punktów, ale to podstawa wyjściowa,> Nie zapominajmy o programie rozwoju szkoły, który należy traktować podobnie, jak plan rozwoju nauczyciela, i ująć zaplanowane w nim zadania np:

Zadania szkoły:
Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej,
Unowocześnianie i wzbogacanie oferty i działalności dydaktycz-no-wychowawczej, szczególnie w zakresie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych oraz stosowania technologii komputerowych,
Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki,
Zwyczaje i tradycje,
Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły,
Unowocześnianie bazy szkoły,
Popularyzowanie działalności szkoły, organizacja współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

jeśli któreś z nich występują, przenosimy je wyżej
Dopisujemy takie obszary, które ujete są w Waszych planach rozwoju placówki

mówiłem, bułka z masłem
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3645


Temat: Zawarcie umowy opiekuna stażu z n-lem stażystą
" />szukałam dla koleżanki i znalazłam takie


Kontrakt
zawarty pomiędzy
NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ a OPIEKUNEM STAŻU.


Strony zawierające kontrakt:

.....................................– Nauczyciel stażysta
.....................................– Opiekun stażu


Czas trwania kontraktu - ......................................................


Miejsce realizacji kontraktu –......................................................

Zakres zadań:
Zadania nauczyciela stażysty Zadania opiekuna stażu
Napisanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu ,

Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu oraz innych organizowanych przez opiekuna.
Uczestnictwo w działalności rady pedagogicznej i WDN.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli oraz prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu.

Doskonalenie zawodowe oraz analiza własnych osiągnięć.
Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu,
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Pomoc przy napisaniu planu rozwoju zawodowego na okres stażu ,
Sukcesywna pomoc w zapoznawanie stażysty z dokumentacją szkolną, przepisami prawa oświatowego.
Prowadzenie zajęć dla stażysty, uczestniczenie w zajęciach otwartych innych nauczycieli.
Omawianie zajęć i konsultowanie z zakresu bieżących problemów zawodowych.
Pomoc w analizowaniu własnych osiągnięć zawodowych.
Pomoc w gromadzeniu dokumentacji z przebiegu stażu.

Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego.
Warunki kontraktu:
1. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.
2. Modyfikacja zawartych w nim ustaleń możliwa jest jedynie za zgoda zainteresowanych stron.
3. Strony zawierające kontrakt zobowiązane są do dyskrecji, wzajemnego zaufania i szacunku.
4. Podstawą wzajemnych kontaktów jest doradztwo.


............................................................... ...............................................................
podpis nauczyciela stażysty podpis opiekuna stażu


i jeszcze takie:
Rolą opiekuna stażu nauczyciela starającego się o zdobycie następnego stopnia awansu ( nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego) jest wprowadzenie młodego nauczyciela w arkana pracy dydaktycznej i wychowawczej, a także przybliżenie mu sposobu pracy szkoły. Pierwszym dokumentem, który powinien powstać, aby współpraca przebiegała sprawnie i była oparta o jasne zasady jest kontrakt między opiekunem, a stażystą.
KONTRAKT– UMOWA


1.Strony zawierające kontrakt:

............................. – nauczyciel stażysta
............................. – opiekun stażu

2. Czas trwania kontraktu – ...........................

3. Miejsce realizacji kontraktu – ...........................

4. Zakres zadań:


Zadania nauczyciela stażysty.

1.Analiza „zasobów własnych”.
2.Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu.
3.Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach instruktażowych i konsultacyjnych z opiekunem stażu.
4.Uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6.Przygotowanie i prowadzenie
co najmniej jednego zajęcia otwartego w miesiącu.
7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
8.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Zadania opiekuna stażu.

1.Pomoc w dokonaniu analizy „zasobów własnych”.
2.Pomoc w napisaniu Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu.
3.Sukcesywne zapoznawanie stażysty z organizacją pracy szkoły, dokumentacją
i przepisami BHP.
4.Zapoznanie stażysty z formami pracy Rady Pedagogicznej.
5.Prowadzenie zajęć otwartych dla stażysty oraz organizowanie hospitacji dowolnych lekcji
u wybranych nauczycieli.
6.Omawianie zajęć i konsultacje
z zakresu bieżących problemów zawodowych.
7.Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
8.Pomoc w gromadzeniu dokumentacji i opracowaniu sprawozdania.
9.Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.
10.Udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej.

5.Warunki kontraktu:

•Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.
•Modyfikacja ustaleń zawartych w kontrakcie możliwa jest za zgodą obu zainteresowanych.
•Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do dyskrecji, wzajemnego zaufania i szacunku.
•Podstawą wzajemnych kontaktów jest doradztwo. Wyklucza się ocenianie i krytykę.
•Uprzedzamy o odwołaniu spotkania bądź zmianie terminu.
•Nie spóźniamy się na spotkania.


.......................................................................... ............................................... / podpis stażysty/ / podpis opiekuna stażu/

...............................
/ miejscowość, data/oczywiście jeszcze raz podkreślam, że to nie moje-znalazłam gdzieś w necie
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4032Bober - ogól bobra!

Designed By Royalty-Free.Org